MESSUKARTAT

SÄÄNNÖT JA OHJEISTUKSET NÄYTTEILLEASETTAJILLE

1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Pirkanmaan erämessuille kutsutaan näytteilleasettajiksi metsästykseen, kalastukseen, luonnonsuojeluun ja retkeilyyn liittyvien välineiden ja tarvikkeiden valmistajat, maahantuojat sekä alan palvelujen yritystoiminta ja järjestöt Suomessa ja ulkomailla. Ainoastaan järjestäjän hyväksymät tuotteet voivat olla esillä osastolla.

2. NÄYTTELYTILAN VARAUS

Näyttelytila varataan ottamalla yhteys järjestäjään. Näytteilleasettajan ilmoittautumisaika päättyy 15.7.2018. Mikäli tilaa riittää, otetaan ilmoittautumisia tämän ajan jälkeenkin. Näytteilleasettajalla on oikeus 10 päivän kuluessa varauksesta peruttaa näyttelytilavaraus kirjallisesti, jolloinkin paikanvuokraa ei peritä. 23.7. jälkeen peruutetut paikat laskutetaan kaikesta huolimatta. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta vuokrata tai muuten luovuttaa osastoaan tai sen osaa ilman järjestäjän kirjallista lupaa.

3. NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS

Järjestäjä osoittaa näytteilleasettajille paikat huomioiden toimialaryhmityksen, tilojen tarkoituksenmukaisen käytön sekä näytteilleasettajien toivomukset mahdollisuuksiensa mukaan. Näyttelyvahvistuksen liitteenä lähe-tetään osastokartta, johon on merkitty osaston sijainti ja mitat. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden osastokarttojen muutoksiin valmisteluaikana.

4. PERUUTUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, ellei näyttelypaikanvuokria suoriteta järjestäjän asettamien maksuehtojen mukaisesti. Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa näytteilleasettajan syystä, tämä suorittaa jo erääntyneet maksut, jotka samoin kuin aikaisemmin suoritetut maksut jäävät järjestäjälle. Mikäli osastoa ei ole otettu käyttöön viimeistään tapahtuman avajaispäivänä klo 9.00 tai järjestäjälle ilmoitettu erikseen kirjallisesti myöhäisemmästä saapumisesta, osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle.

5. OSASTOJEN PYSTYTYS JA PURKU

Osastojen rakentaminen voidaan aloittaa torstaina 2.8.2018 klo 12.00. Osastojen on oltava valmiit perjantaina 3.8.2016 klo 10.00 suoritettavaa järjestäjän tarkastusta varten. Osastojen purkaminen voi alkaa aikaisintaan sunnuntaina 5.8.2018 klo 16.00. Osastot on tyhjennettävä sunnnuntaihin 5.8.2018 klo 22.00 mennessä. Mikäli edellä mainituista ajoista poiketaan, vastaa näytteilleasettaja aiheuttamistaan kustannuksista.

6. NÄYTTEILLEASETTAMINEN

Näytteilleasettajan edellytetään rakentavan järjestäjän osoittamalle paikalle asianmukaisen osaston, jostaaiheutuvat kulut näytteilleasettaja maksaa. Näytteilleasettaja huolehtii, että akenteet ovat siistit (esim. vuoraus, maalaus tms.). Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, lattia-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Osaston seinärakenteiden minimikorkeus on 220 cm. Kaksikerroksisiin näyttelyrakenteiden pystytyksiin on saatava järjestäjän ja viranomaisten lupa. Viranomaisten vaatimuksesta on toisen kerroksen kantavuus oltava 400 kg/m2 ja poistumistienleveys vähintään 120 cm. Väliseinien korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on ehdottomasti pidettävä vähintään yhden metrin (1m) etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistukseen, mikäli niiden suunnitelmia ei ole etukäteen hyväksytty. Yli 300 kg/m2 painavan näyttelyesineen sijoitus edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen. Mikäli osasto varustetaan lattialla, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja. Perävaunun tai siihen verrattavan painavan rakenteen kokonaispaino lasteineen ei saa ylittää 400 kg. Halleihin ajo autolla on ehdottomasti kielletty. Aseiden esittelystä ja säilytyksestä on erilliset ohjeet. Näytteilleasettaja ei saa esitellä osastoaan tai tuotteitaan eikä jakaa esittelyaineistoaan messujen käytävätiloissa osaston ulkopuolella. Esittely ei saa aiheuttaa epätavallista ruuhkautumista käytävillä eikä häiriötä naapuriosastoille tai yleisölle. Järjestäjällä on oikeus myös messujen aikana puuttua häiriöksi tai turvallisuusriskeiksi osoittautuneisiin epäkohtiin. Arpajaiset on kielletty ilman erillistä sopimusta. Painotuotteiden jako on sallittu vain näytteilleasettajan vuokraamassa näyttelytilassa. Näyttelyosallistumiseen ja rakentamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet ovat messuoppaassa, jonka näytteilleasettajat saavat sähköisessä muodossa.

Järjestäjä suosittelee uudelleenkäytettävien, energiaa säästävien ja muilla tavoin kestävää kehitystä tukevien rakenteiden ja materiaalien käyttämistä sekä kertakäyttöisten materiaalien välttämistä.

7. NÄYTTEILLEASETTAJAT

Julkaistaan pirkanmaan erämessujen nettisivuilla. Näytteilleasettajat ei saa jakaa muiden tapahtumien mainoksia messualueella ilman järjestäjältä anottua lupaa.

8. SÄHKÖ

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Sähkön voi näytteilleasettaja varata osastovarauksen yhteydessä tai 14 vrk ennen messuja info@pirkanmaaneramessut.fi.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Sähkötilaus on toimitettava 14 vrk ennen näyttelyä, tämän jälkeen saapuvista tilauksista peritään 30% korotus.

9. VESI, VIEMÄRI JA PAINEILMA

Tarvittavat liittymät ja asennustyöt tilaa näytteilleasettaja omalla kustannuksellaan ja LVI-liitännät suorittaa järjestäjän valitsema asennusliike, joka laskuttaa töistä suoraan näytteilleasettajaa. Varaus tehdään info-sähköpostiin.

10. PUHTAANAPITO

Järjestäjä huolehtii sisä- ja ulkoalueiden yleisten tilojen puhtaanapidosta. Osastojen päivittäisestä ja loppusiivouksesta vastaavat näytteilleasettajat. Roskat ja jätteet on vietävä messualueelta pois tai järjestäjän niille osoittamaan paikkaan. Jätteet lajitellaan. Jätehuollossa noudatetaan Parkanon kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja Pirkanmaan erämessujen jätehuoltosuunnitelmaa. Näytteilleasettaja tilaa tarvitsemansa siivouksen omalla kustannuksellaan järjestäjän valitsemalta siivousliikkeeltä toiminimi Jaana Juupajärvellä 0405118363​​​​​​.

Näytteilleasettaja, jonka tuote-esittely tai myynti tuottaa normaalista poikkeavan määrän jätteitä, on velvollinen huolehtimaan alueensa ja sen ympäristön puhtaanapidosta 10 m säteellä sekä hankkimaan omalla kustannuksellaan tarvittavat jäteastiat.

11. PUHELIN

Näytteilleasettaja tilaa puhelin- ja dataliittymät omalla kustannuksellaan haluamaltaan toimittajalta.

12. PALO- JA MUU TURVALLISUUS

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Avotulen käytöstä tms. paloturvallisuutta vaarantavista tekijöistä on näytteilleasettajan ilmoitettava etukäteen järjestäjälle. Koneita ja muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja – asetusten vaatimuksia. Ulkotiloissa näytteilleasettaja/teltan pystyttäjä vastaa rakenteesta ja sen turvallisuudesta. Huomioi myös riittävä teltan ankkurointi äkillisten tuulenpuuskien varalta. Pelastus- ja turvallisuusohjeet ovat nähtävänä messuosaston rakentamispäivistä lähtien messutoimistossa.

13. HAVAINTOESITYKSET

Näytteilleasettaja vastaa elokuvien ja video-ohjelmien ennakkotarkastuksesta sekä tekijäinoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämänsä musiikin osalta. Äänenvoimakkuus osaston kohdalla käytävällä saa olla enintään 75 dB. Musiikki ja havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänenvoimakkuutta valvotaan ja osastolla häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään.

14. VARTIOINTI

Järjestäjä huolehtii vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella. Jokaisen näytteilleasettajan on itse huolehdittava näyttelyesineiden ja rakennelmiensa vakuuttamisesta. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään näyttelyosastolla tapahtuvista tapaturmista. Näyttelyesineiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueella vastaa aina näytteilleasettaja.

15. VAKUUTUKSET

Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, joista yleisten vakuutusehtojen mukaan korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- tai esine vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan vastuu- sekä muista vakuutuksista.

16. HENKILÖKORTIT

Rakennus- ja purkutöiden sekä messujen aikana saavat alueella oleskella vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeuttava järjestäjän antama kortti näkyvästi esillä. Näytteilleasettajat saavat tilaamansa määrän pystytys- ja purkamisaikaisia henkilökortteja, kun paikanvuokra on kokonaan suoritettu. Osaston henkilökuntaa varten tarkoitettuja veloituksettomien esittelijäkorttien luku määräytyy osaston koon mukaan.

17. VALITUKSET

Järjestäjällä on varattava oikeus messun tai näyttelyn aikana korjata mahdolliset näytteilleasettajaa koskevat haitat ja puutteellisuudet. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään ennen messujen tai näyttelyn päättymistä.

18. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei näitä messuja järjestäjän ilmoittamilla perusteilla voida toimeenpanna edellä mainittuna aikana. Järjestäjä palauttaa järjestäjästä johtuvasta syystä peruutettujen messujen näytteilleasettajien suorittamat näyttelypaikkavuokrat. Sopimusehdoista poikkeaminen voi aiheuttaa näyttelyosaston sulkemisen. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille ja messualueelle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsitellessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana on Parkanon kaupunki. Mikäli näytteilleasettaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet tai muusta syystä on korvausvelvollinen, on järjestäjällä pantti- ja pidätysoikeus näyttelyalueella sijaitsevaan omaisuuteen. Järjestäjä varaa oikeuden vaatimusten esittämiseen myös vaihtoehtoisesti muussa valitsemassaan oikeudessa, joka lain mukaan on oikeutettu käsittelemään sopimukseen tai sopimuspuoliin liittyvää asiaa. Pirkanmaan erämessut ja sen taustayhdistys, Elämyksen tekijät Ry, vastaa yksin grillimakkaroiden myynnistä. Muilla osastoilla ei ole oikeutta tätä artikkelia myydä. Näytteilleasettajat sitoutuvat näihin sääntöihin maksaessaan osallistumismaksun. Sääntöjen laiminlyömisestä tulee osaston menettäminen ja tarvittaessa alueelta poistaminen.

19. JÄRJESTÄJÄ

Pirkanmaan Erämessut -tiimi ja Elämyksen Tekijät ry